రే చీకటి సమస్య ను అశ్రద్ధ చెయ్యకుండా వెంటనే కంటి డాక్టర్ ను సంప్రదించండి ???

రే చీకటి సమస్య ను అశ్రద్ధ చెయ్యకుండా వెంటనే కంటి డాక్టర్ ను సంప్రదించండి Contact us for more details - 9966909020 /9966909030 Visit - http://Medhaspeciality.com . . . . . #DrPavaniAndru #opthalmologist #opthalmologyspecialists  #cataractsurgery #vision #cataracts #eye #blindness  #Medhaopthalmologists #MedhaSuperSpecialityHospital  #Medhaopthalmology #Medhawarangal #MedhaHanamkonda